درباره ما


انگار که نام فلسفه ای است که اولین بار هانس ویهنگر نام آن را بر زبان ها اورد.
بنابر چیزی که ویهنگر گفت همه ما اساسا بر مبنای چیز هایی برانگیخته میشویم که تنها خیال هستند و وجود خارجی ندارند. مبنای انگیزه ما اهدافی خیالی در آینده هستند که شاید بتوانیم بگوییم هیجوقت به طور کلی وجود نداشته اند.
بعد ها روانشناس معروف اهل وین یعنی آلفرد آدلر بخشی از نظریه خود را بر همین مبنا پایه گذاری کرد: ما طوری زندگی میکنیم انگارکه جهان دیگر وجود دارد
ما طوری زندگی میکنیم انگار که مردان از زنان برترند و …..
فارغ از درستی یا غلطی این گزاره ها آنها پیش فرض هایی هستند که مبنای رفتار گروه کثیری از انسان ها را دربر میگیرند.
شاید فرق بسیاری از انسان های با سلامت روان بالا دقیقا همین باشد
پیش فرض آنها یا به تعبیردیگر اهدافی که نسبت به جهان پیرامون خود دارند ایمن تر و سلامترشان میکند..
آنها طوری زندگی میکنند انگار که دنیا جای ایمن،لذت بخش و با عدالتی است..
مجله روانشناسی انگارکه در تلاش است با مقاله ها و محتویاتی که یافته های روانشناسی است به این پیش فرض جامه عمل بپوشاند..
چرا که واقعیت پیش روی ما تنها بازتابی از وضعیت ذهن ماس
پس حداقل برای یک بار و یا یک لحظه جوری زندگی کنیم انگار که دنیا بهتر از این نمیشود..