تست روانشناسی - سایت انگارکه

تست روانشناسی

[تعداد: 10    میانگین: 3.1/5]

تست روانشناسی

شاید خیلی از انسان ها تصویر دقیقی از خودشان نداشته باشند چیزی که تصویری واضح به آنها بدهد تا اعتماد به نفسشان افزایش پیدا کند و یا ضعف های خود را بفهمند و به جبران آن بپردازند. این همان چیزی است که خیلی از تست های روانشناسی به درستی به آن پاسخ میگوید. علم روانسنجی به کمک ویژگی های شخصیتی امروزه تست هایی را در اختیار ما قرار داده است تا ما با پر کردن آنها به این تصویر مطلوب برسیم…

تست پذیرش اجتماعی

[تعداد: ۱۰    میانگین: ۳٫۱/۵] اهمیت تست های روانشناسی لکان روانشناس بزرگ فرانسوی میگوید: کودک تنها زمانی که برای اولین بار در آینه نگاه میکند و تصویری از خودش را میبیند آن را به مثابه اولین تصویر و یا خویشتن درونی سازی میکند او نام این دوران را دوران آینه ای نامید. این همان رفتاری است که […]

تست منبع کنترل

[تعداد: ۶    میانگین: ۳٫۸/۵] اهمیت تست های روانشناسی لکان روانشناس بزرگ فرانسوی میگوید: کودک تنها زمانی که برای اولین بار در آینه نگاه میکند و تصویری از خودش را میبیند آن را به مثابه اولین تصویر و یا خویشتن درونی سازی میکند او نام این دوران را دوران آینه ای نامید. این همان رفتاری […]

تست روانشناسی MBTI

[تعداد: ۳    میانگین: ۴٫۳/۵] ۱۶ تیپ شخصیتی در تست روانشناسی MBTI تست های روانشناسی منبع تصویری از خود علاقه و تمایل شناخت خود و رموز انسان جزء جستجوهایی است که هیچوقت پایان نمی یابد و همه  ما علاقه و تمایل عجیبی به شناخت خود و درونمان داریم و از روشهای مختلفی برای آن استفاده […]